Tag: new gospel song

kokborok gospel song || Tripuri no hamjak naisa kaitor

  kokborok gospel song || Tripuri no hamjak naisa kaitor No.(01)  Chorus :- Tripuri no hamjak naisa kaitor Tabukbo hamjakwi tong kho, Chwngle kha siya mokal bo nukya . Kaitor na sini liya Hachwk bolongtwi lama rutugwi,   Kaitor bai manlai liya, 1, Swngchar snamnaisa khairoknai kaitor,     Kharang kwchang bai ring tong –o     […]

kokborok gospel song lyrics || Ang khao chong kha

Kokphurma :  Rwchapmung wng kha Jisu kaithorni kokthai hwnwi sinijago. Rwchapmung wng kha Judairokni tongmung twi hwn khe belai khe bohrokni tongtharni nangkukma palimung.Kaithor prabu jisuni Kwthar Baibel o chwng nugo kwbangma bijap no koklop hai khe swijak. Bini bakwi o website kokborok gospel song lyrics || Ang khao chong kha swnamjak kha. Epis ni […]